Návštěvní řád MěD

Návštěvní řád Městského divadla a Digitálního kina v Žatci ke stažení ZDE.

1. Provozovatelem Městského divadla je Město Žatec. Prostory budovy slouží především k produkci divadelních a filmových představení, koncertů a dalších kulturních a společenských akcí. Prostory lze také využít k podnájmu pro organizace a jednotlivce za účelem pořádání společenských akcí. Kapacita sálu je 332 míst a může být z bezpečnostních a technických důvodů snižována obsluhujícím personálem.

2. Zakoupením vstupenky a následným vstupem do objektu, návštěvník vyjadřuje souhlas, že se seznámil s Návštěvním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.

3. Každý návštěvník souhlasí bez dalšího upozornění s bezúplatným využitím svého obrazu nebo podobizny, jako součásti obrazového záznamu, přenosu či reprodukce z představení, ke komerčním nebo propagačním účelům.

4. Jakékoliv porušení Návštěvního řádu může být důvodem k vypovězení návštěvníka ze sálu bez nároku na vrácení vstupného. Toto se vztahuje i na návštěvníka doprovázející dítě nebo svěřenou osobu, která pravidla poruší.

5. Antisociální, urážlivé nebo rušivé chování v prostorách budovy může mít za následek okamžité vykázání návštěvníka nebo celé skupiny bez nároků na náhradu vstupného. 

6. Divák je povinen respektovat dobré mravy, pravidla zdvořilosti a slušného chování. Je povinen se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování majetku, a aby svým jednáním nerušil představení či neobtěžoval jiné diváky. Je povinen zachovávat čistotu a pořádek a pro návštěvu představení zvolil společensky vhodné, čisté a obecně přijatelné oblečení.

7. Vstup návštěvníků mimo vyhrazené veřejné prostory divadla a je přísně zakázán. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených personálu, obsluze, účinkujícím apod. Dále je zakázáno nahýbání či vyklánění se z balkonů a shazování předmětů dolů do sálu.

8. Návštěvník plně odpovídá též za dodržování Návštěvního řádu svěřené osoby, kterou doprovází. Je jeho povinností včas a vhodnou formou poučit doprovázenou či svěřenou osobu o všech důležitých pravidlech návštěvy divadla či kina a dbát na jejich dodržování.

9. Provozovatel a personál divadla nezodpovídá za škodu na zdraví návštěvníka či na věcech návštěvníkem vnesených do prostor divadla, pokud nebude škoda přímo zaviněna ze strany obsluhy, nebo provozem zařízení a dále pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem jiných osob. Způsobí-li návštěvník nebo jím doprovázená osoba nedodržením Návštěvního řádu škodu sobě, jiným návštěvníkům či na majetku provozovatele, odpovídá za ní sám a v plné výši.

10. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů ČR. Návštěvník je povinen uhradit veškeré škody, které byly způsobeny jeho vinou nebo vinou doprovázené osoby.

11. V případě evakuace objektu divadla je každá osoba pobývající v té chvíli v prostorách objektu povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

12. Každý, kdo v prostorách nebo zařízeních divadla zjistí závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu, která ohrožuje zdraví, nebo majetek, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit personálu divadla. Tato povinnost platí i v případě zranění jakékoliv osoby.

13. Do sálu a do vyhrazených prostor budovy může divák vstoupit pouze s platnou vstupenkou na představení uvedené na vstupence. Vstupenky lze zakoupit ON-LINE na www.divadlozatec.cz, nejpozději však 1 den před divadelním představením. Tuto službu zajišťuje pro MěD Žatec společnost ARECO s portálem ATISNET.CZ. Zde probíhá nákup i případná reklamace vstupenek. Pokladna a vchod do budovy je otevřen vždy 1 hod před zahájením produkce. Zakoupení vstupenky v pokladně je možné v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou. VSTUPENKY NELZE Z DOMOVA REZERVOVAT.

14. Po skončení představení je návštěvník povinen bez zbytečných odkladů opustit sál.  Na požádání personálu je divák povinen prokázat se platnou vstupenkou, kontrolním ústřižkem nebo jiným odpovídajícím „dokladem o zaplacení vstupného“ určeným provozovatelem. Pokud se takto neprokáže, bude požádán o opuštění prostor, případně vyveden. Vstupenka platí výhradně na uvedený den, hodinu, s určením řady a číslovaného sedadla v sále. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní a opravňuje návštěvníka pouze k jednomu vstupu. Padělání vstupenky je trestné. Každý divák bez rozdílu věku musí mít samostatnou vstupenku, toto neplatí pro předem objednané kolektivní návštěvy. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence, ji činní neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do sálu.

15. Návštěvník je povinen v sále obsadit místo, které je uvedeno na vstupence. V případě, že místo nelze z nějakého důvodu obsadit, upozorní návštěvník na tuto skutečnost personál a bude se dále řídit jeho pokyny. Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno se během představení zdržovat v prostorách sálu jinde než na určeném sedadle.

16. Návštěvník je povinen dostavit se na představení včas tak, aby si stihl zakoupit vstupenky ještě před představením. Měl by zvážit popularitu daného představení a riziko skutečnosti, že při příchodu těsně před začátkem představení nemusí být včas u pokladny a v předsálí odbaven. Z důvodu velké návštěvnosti může být začátek představení oddálen max. o 15 minut. Návštěvník, který v případě fronty nestihne začátek představení, nemá nárok na slevu nebo vrácení vstupného. Personál je oprávněn nevpustit návštěvníka s platnou vstupenkou do hlediště po zahájení představení.

17. V případě pozdního příchodu může obsluha návštěvníka usadit na náhradní místo, aby nebyli ostatní návštěvníci rušeni. V takovémto případě také nemá opožděný návštěvník nárok na slevu nebo vrácení vstupného.

18. Návštěvník nesmí během projekce nebo představení rušit ostatní diváky. V pochybných případech musí návštěvník předpokládat, že je jeho chování pro ostatní diváky rušivé. Personál má právo vykázat návštěvníka, který ruší ostatní diváky z prostoru sálu, a to bez nároku na navrácení vstupného.

19. Návštěvníci jsou povinni mít po vstupu do sálu a po celou dobu představení vypnuté mobilní telefony a další elektronická zařízení. Je přísně zakázáno pořizovat během představení jakékoliv zvukové, fotografické, nebo video záznamy.

20. Do sálu je zakázáno vodit či vnášet zvířata. Dále je zakázáno vnášet nebezpečné předměty, zbraně, jízdní kola, skateboardy a jiné jím podobné sportovní či zábavní náčiní. Obsluha je oprávněna nevpustit do sálu návštěvníka, který vnáší nevhodné věci. Obsluha není povinná hlídat věci odložené z důvodu vpuštění do sálu a za jejich případnou ztrátu nenese odpovědnost.

21. Šatna v budově divadla slouží k úschově svrchních oděvů pouze během kulturních představení. Provozovatel neručí za obsah kapes u oděvů uložených v šatně. Divák, který se při vyzvednutí oděvů nemůže prokázat šatnovým lístkem, je povinen vyčkat na úplný konec představení a vydání všech ostatních oděvů. Obsluha si vyžádá podrobný popis oděvu.  V hledišti platí zákaz odkládání oděvů na sedadla.

22. Povinností diváka je odevzdat personálu předměty nalezené v sále. Tyto předměty budou předány do ztrát a nálezů v Městském divadle Žatec.

23. Návštěvník je povinen mít jakékoliv věci vnesené do sálu neustále pod dozorem, a to i během představení a chránit je před odcizením, ztrátou či poškozením.

24. V prostorách budovy divadla je přísně zakázána konzumace alkoholických nápojů. Výjimku tvoří kulturní představení, na kterých jsou alkoholické nápoje nabízeny provozovnou občerstvení divadelního baru. Ve všech prostorách budovy je přísně zakázáno kouřit či konzumovat návykové nebo psychotropní látky. Konzumace či vnášení potravin a nápojů zakoupených mimo provozovnu občerstvení divadelního baru je ve všech prostorách budovy zakázána. Dále je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje či občerstvení, především žvýkačky, bonbóny, cukrovinky, pitíčka, atd. do prostoru sálu. Neuposlechnutí je v tomto případě vážným porušením návštěvního řádu. Obsluha má právo nevpustit nebo vykázat ze sálu návštěvníky vnášející či konzumující výše uvedené, a to bez nároku na vrácení vstupného.

25. Personál divadla je oprávněn nevpustit nebo vykázat osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek, nebo osobu ohrožující bezpečnost návštěvníků v prostorách budovy, osobu nevhodně oblečenou, tj. osobu ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, montérky a jiné pracovní oblečení apod.

26. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do sálu děti do 3 let, a to ani s doprovodem rodičů. Návštěva dětí do 3 let je povolena pouze na představení k tomu určené. Návštěva dětí ve věku od 3 do 12 let je povolena pouze v doprovodu osoby starší 15 let.

27. Všechna představení jsou v programu opatřena informací o vhodnosti obsahu pro děti a mladistvé. Tato vhodnost musí být dodržována. Děti a mladiství nebudou vpuštěni na nepřístupné představení, a to ani s doprovodem rodiče (viz. ustanovení § 4, odst.2, „zákona o audiovizi“ Zákon č. 496/2012 Sb.). V případě věkového omezení představení, musí být návštěvník připraven prokázat se platným dokladem, ze kterého bude patrný jeho věk. V opačném případě nebude na představení vpuštěn. Pokud divák nesplňuje podmínky přístupnosti představení, nebo není schopný se platným dokladem prokázat, nebude na představení vpuštěn.

28. Kromě představení určených pro děti mohou projekce obsahovat vážné, neslušné, urážející, násilné či jinak problematické scény. Projekce mohou být též v některých úsecích velmi hlasité. Intenzivní obrazové nebo zvukové pasáže mohou přicházet nečekaně a zprudka. Každý návštěvník je povinen sám dopředu zvážit, zda jemu či jím doprovázené osobě nemůže návštěva vybraného představení přivodit újmu. V případě jakýchkoli pochybností je povinen se návštěvě představení vyhnout. Návštěva nevhodně vybraného představení nebo špatná snášenlivost projekce tedy není důvodem k vrácení vstupného.

29. Změna programu je vyhrazena.